PRIVACY POLICY

ENGLISH

Vážený klient, zákazník alebo obchodný partner,

určite ste už zachytili v poslednej dobe skratku GDPR a pýtali ste sa o čo ide? General Data Protection Regulation (ďalej len GDPR) predstavuje všeobecné nariadenie Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Je to nová európska legislatíva, ktorá sa dotkne spracúvania osobných údajov takmer v každej spoločnosti. Nakoľko náš business model sa točí okolo spracúvania osobných údajov, bolo potrebné aby sme aj v GroupSolveri pripravili na nové legislatívne pravidlá súvisiace so spracúvaním osobných údajov.

GDPR, ako aj jeho slovenský „ekvivalent“ zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len zákon o ochrane osobných údajov), ktorým sa transponuje GDPR do slovenského právneho poriadku nadobúdajú účinnosť 25. mája 2018. Účelom tohto zákona o ochrane osobných údajov je dosiahnuť súlad vnútroštátneho právneho poriadku pre oblasť ochrany osobných údajov s GDPR.

Nová právna úprava ochrany osobných údajov vytvára nový modernizovaný právny rámec ochrany osobných údajov, ktorý má za cieľ zabezpečiť rešpektovanie základných práv a slobôd, predovšetkým práva na ochranu osobných údajov v prostredí nových a stále častejšie používaných informačných a komunikačných technológií a zároveň podporiť posilňovanie a zbližovanie ekonomík členských štátov Európskej únie v rámci vnútorného trhu Európskej únie.

Groupsolver, s.r.o., so sídlom Podunajská 10, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 50 084 739, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 38276/V je mladá a dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, ktorej hlavnou prioritou je prinášanie kvalitných, progresívnych a bezpečných služieb našim používateľom. Pri využívaní našich služieb je potrebné uviesť určité osobné údaje, ktoré budú spracované na našej platforme za účelom poskytnutia toho najlepšieho, najkomplexnejšie a najefektívnejšieho riešenia pre našich užívateľov. Jednou z priorít, ktorú sme si v GroupSolveri stanovili už na začiatku, bola dôsledná ochrana osobných údajov, nakoľko si uvedomujeme, že ide o vzácnu komoditu, ktorú je potrebné chrániť pred zneužitím, stratou, zničením alebo poškodením. Preto sme zaviedli tie najnovšie a najbezpečnejšie prvky ochrany, dáta spracúvame na moderných a bezpečných serveroch v Európskej únii, ako aj v Spojených štátoch amerických kde sídli naša materská spoločnosť GroupSolver, Inc.

V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti si dovoľujeme aktualizovať nasledovné informácie súvisiace s ochranou osobných údajov v našej spoločnosti:

1. Poverili sme zodpovednú osobu, ktorá vybaví všetky podnety súvisiace s ochranou osobných údajov. Vy ako dotknutá osoba sa môžu obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov na Tomáša Darma a to písomnou formou na adresu sídla našej spoločnosti alebo e-mailom na adresu tomas.darmo@groupsolver.com.

2. GroupSolver ako prevádzkovateľ osobných údajov spracúva osobné údaje vždy na základe právneho titulu! Týmto právnym základom je najčastejšie zmluva v ktorej je uvedený konkrétny účel, a ktorej predmetom je poskytnutie našich služieb súvisiacich s prieskumom verejnej mienky, spracúvania dát fyzických osôb prostredníctvom našich inovatívnych patentovaných technológii a poskytnutia detailných informácii o tom, čo si tieto fyzické osoby myslia o produktoch či službách našich klietov, ktorí si vytvorili projekt v našej platforme. V tomto prípade je poskytovanie osobných údajov našou zmluvnou požiadavkou, potrebnou na uzatvorenie zmluvy. V prípade, že dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, nie je možné uzatvoriť zmluvu. Okrem toho môže dôjsť k spracovaniu osobných údajov dotknutých osôb, napr. vo forme kontaktných údajov, newsletterov alebo iných marketingových kampaní zverejnených na našom webovom sídle www.groupsolver.com alebo na webových sídlach našich partnerov. V tomto prípade vyžadujeme poskytnutie jasného a jednoduchého súhlasu so spracúvaním vašich osobných údajov. Bez poskytnutia súhlasu nie je možné využívať naše služby, dostávať novinky o našich službách, alebo sa zúčastňovať na akciach a kampaniach organizovaných spoločnosťou GroupSolver.

3. Osobné údaje spracúvame iba po dobu potrebnú pre dosiahnutie stanoveného účelu. Doba spracúvania osobných údajov na vyššie uvedený účel je obmedzená dobou trvania zmluvy podľa predchádzajúceho bodu. Následne sú vaše osobné údaje vymazané z našich databáz, serverov a záloh.

4. Osobné údaje nezdieľame bez vášho vedomia a výslovného súhlasu s takouto spracovateľskou operáciou. V prípade, že so zdieľaním vyslovíte svoj súhlas, tak vaše údaje poskytneme našich dôveryhodným obchodným partnerom (ďalej len sprostredkovateľom) za účelom ďalšieho spracúvania týchto osobných údajov v našom mene. Nie je možné vykonávať všetky operácie vo svojej réžií. preto sa obraciame s niektorými požiadavkami na tretie strany, ktoré sa špecializujú na poskytovanie služieb, ktoré vám potom môžeme doručiť.

5. Vy, ako dotknutá osoba máte vždy a stále právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vám vystavíme potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje o vás a v akom rozsahu. Pokiaľ tieto údaje spracúvame, vystavíme vám na základe žiadosti potvrdnie – kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby z našich systémov. Vystavenie prvej kópie potvrdenia je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré ale požiadate, si budeme účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré nám s vystavením kópiou potvrdenia vznikli. Pokiaľ požiadate o tieto informácie formou elektronických prostriedkov (napríklad kontaktovaním našej zodpovednej osoby), tak vám budú tieto infomácie poskytnuté v bežne používanej a čitateľnej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, z ktorého nás požiadate o vystavenie potvrdenia. Ak takéto osobné údaje spracúvame, máte ďalej ako dotknutá osoba aj právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o účele spracúvania osobných údajov, kategórii spracúvaných osobných údajov, identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné, dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia. Takisto máte ako dotknutá osoba právo požadovať od nás opravu či zmenu vašich osobných údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo tiež môžete namietať spracúvanie osobných údajov, práve podať návrh na začatie konania podľa bodu 17., zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania (v týchto prípadoch vám poskytneme najmä informácie o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre vás).

6. Ako dotknutá osoba máte ako sme už uvádzali aj právo na opravu osobných údajov, pokiaľ zistíte, že o vás evidujeme nesprávne osobné údaje. Zároveň máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Následne ako nás o týchto skutočnostiach informuje, tak vykonáme opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo o tom dozvieme.

7. Ako dotknutá osoba máte ďalej právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, za predpokladu, že: a. osobné údaje už nie sú potrebné na účel plnenia zmluvy, b. namietate voči spracúvaniu osobných údajov podľa bodu 4., c. osobné údaje sa spracúvali nezákonne, d. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

8. Tiež je potrebné uviesť, že ako dotknutá osoba ale nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:

 • a. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
 • b. na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 • c. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 • d. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
 • e. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

9. V prípade, že vyhodnotíva vašu žiadosť o výmaz osobných údajov za dôvodnú, tak samozrejme, že vykonáme výmaz vašich osobných údajov zo všetkych našich databáz, systémov, a serverov.

10. Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte ako dotknutá osoba tiež právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:

 • a. napadnete správnosť osobných údajov námietkou podľa bodu 6., a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov;
 • b. spracúvanie je protizákonné a ako dotknutá osoba požiadate namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;
 • c. už nepotrebujeme vaše osobné údaje na účel spracúvania, ale potrebujete ich vy ako dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie vašich právnych nárokov;
 • d. ako dotknutá osoba namietate voči spracúvaniu osobných údajov na základe nášho oprávneného nároku, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na našej strane prevažujú nad oprávnenými vašimi dôvodmi.

11. Pokiaľ požiadate o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, nebudeme už s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem ich uchovávania do vyriešenia predmetného konfliktu, bez súhlasu dotknutej osoby.

12. Ako dotknutá osoba budete nami informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.

13. Ako dotknutá osoba máte tiež právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, pričom máte právo si preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe vášho súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov. Požiadať o prenosnosť údajov tu.

14. Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Je potrebné ale pripomenúť, že ako dotknutá osoba nemôžete namietať spracúvanie jej osobných údajov ak:

 • a. je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu,
 • b. sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, účel historického významu alebo štatistický účel.

15. Ako dotknutá osoba máte tiež právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Pokiaľ namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu, vaše osobné údaje už nebudeme ďalej spracúvať.

16. Vašu doručenú námietku so spracúvaním osobných údajov v primeranom čase posúdime a nebudeme ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukážu nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

17. Ako dotknutá osoba máte právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnievate, že boli porušené vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov.